Autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als professionals in hun werk in contact komen met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover hen helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt de professional op een goede manier mensen met autisme te begeleiden.

Met ons opleidingsprogramma helpen wij professionals om hun cliënten of klanten met autisme beter te begrijpen en laten wij hun kennismaken met deze wereld en ervaren wat het is om hiermee te leven. Om vervolgens theoretische kaders aan te bieden en van daaruit een praktische vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk van onze deelnemers.

Opleidingsprogramma ‘Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met autisme’

Mensen met autisme vragen veelal een andere manier van bejegening en communicatie. Daarom bieden wij op het gebied van autisme een geaccrediteerd opleidingsprogramma aan bestaande uit drie modules. De drie modules vormen samen het complete programma met betrekking tot autisme.

Module 1: Autisme Belevings Circuit

Deze module geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën maar door middel van korte en praktische opdrachten.

Via deze opdrachten brengt ‘Autisme Belevings Circuit’ de deelnemers in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze module ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe het beste om te gaan met de ervaring. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is maar vooral ook na afloop autismevriendelijker met mensen kan werken.

De module ‘Autisme Belevings Circuit’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

 • Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
 • Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
 • Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme

Deze module gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan autisme en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen, meer de diepte in. Tijdens deze module staat het verdiepen van kennis en vaardigheden vanuit verschillende achtergronden en theorie centraal en sluit daarom naadloos aan op de module ‘Autisme Belevings Circuit’ waarin meer het ervaringsgericht leren centraal staat.

De module ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

 • Wat is autisme?
 • Hoe herken ik een autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen van het niet herkennen of het overschatten van mensen autisme?
 • Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met autisme?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van onze deelnemers.

Module 3: Autisme in de praktijk

In deze module staat het maken van de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal. Dit doen wij enerzijds door aan de slag te gaan met verschillende praktijkopdrachten. Anderzijds gaan we verdiepen door te reflecteren op het eigen handelen van de professional en concreet te maken waar men de aankomende tijd mee aan de slag gaat om op die manier bewust te werken aan zijn of haar professionele ontwikkeling. Naast het opfrissen en verdiepen van de ervaringen, vaardigheden en theoretisch kennis die de deelnemers hebben opgedaan in module 1 en 2, bieden wij nieuwe theorie aan op het gebied van autisme gerelateerd aan drie verschillende leeftijdsgroepen en de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van autisme.

Tot slot vertelt een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan een ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Op deze manier krijgen ze vanuit verschillende perspectieven concrete tips en adviezen die ze direct kunnen meenemen in hun eigen dagelijkse praktijk.

Na afloop van module 3 ‘Autisme in de praktijk’ heeft de deelnemer het volgende inzicht verworven:

 • Begrijpt de deelnemer het belang van het aanpassen van de bejegening en communicatie voor mensen met autisme.
 • Heeft de deelnemer inzicht gekregen in zijn manier van communiceren en wijze van bejegening en weet deze optimaal aan te passen aan iemand met een autisme.
 • Kan de deelnemer het geleerde vanuit het opleidingsprogramma koppelen naar zijn of haar dagelijkse praktijk.
 • Heeft de deelnemer inzicht gekregen wat een persoon met autisme tegen komt in het dagelijks leven zoals op het gebied van wonen, werken, onderwijs en geldzaken.

Voor wie?

Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan:

Professionals en vrijwilligers werkzaam bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, in welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie, Publieke Zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie, justitie.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers en bij Registerplein voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ agogen, cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en levert 6 opleidingspunten op.

Trainers

MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk en met gecertificeerde ervaringsdeskundigen.