Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het verlenen van Diensten

 

Artikel 1
Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, Offerte en Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door MEE West-Brabant (hierna: MEE).

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

1.4 Op de Overeenkomst welke gesloten wordt tussen MEE en opdrachtgever zijn de Algemene Voorwaarden voor het verlenen van Diensten MEE West-Brabant van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene inkoop-voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.


Artikel 2
Offerte, opdracht en totstandkoming

2.1 De Offerte van MEE West-Brabant heeft een gestanddoeningstermijn van dertig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerte aanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag na dagtekening als vermeld in de Offerte of op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van MEE West-Brabant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan MEE West-Brabant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien de Overeenkomst is ondertekend door een binnen beide partijen bevoegde persoon.


Artikel 3
Uitvoering van de overeenkomst

3.1 MEE zal de overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken dienstverlener kan worden verwacht, hierbij rust op MEE een inspanningsverplichting.

3.2 MEE kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. MEE draagt er zorg voor dat zijn ten behoeve van de dienstverlening in te schakelen derden voldoende gekwalificeerd zijn. MEE draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door haar ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen MEE en Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Bezwaren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan MEE te worden gemeld binnen 14 dagen nadat de omstandigheden waarover wordt geklaagd zich hebben voorgedaan zulks op straffe van verval van de klacht.

3.3 Opdrachtgever zal op verzoek van MEE alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

3.4 Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 4
Geheimhouding

4.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

4.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, MEE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en MEE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MEE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 5
Intellectueel eigendom

5.1 MEE behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van door MEE ontwikkelde materialen/diensten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEE West-Brabant de materialen/ diensten te delen, verspreiden, op enige wijze te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


Artikel 6
Wijziging Overeenkomst

6.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst hebben slechts rechtskracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

6.2 De schriftelijke instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of anderszins te wijzigen, dan wel de werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien.

6.4 Indien tussentijdse wijzigingen van de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van opdrachtgever, brengt MEE de noodzakelijke aanpassingen aan indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende op dracht door opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is MEE gerechtigd de opdracht onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.


Artikel 7
Toerekenbare tekortkoming

7.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

7.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.


Artikel 8
Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

8.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en daarmee samen hangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. In geval van overmacht aan zijde MEE, is MEE eveneens gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat deze had moeten presteren, onder overlegging van de bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MEE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MEE niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. MEE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat MEE haar verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 9
Opzegging

9.1 Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Overeenkomst opgezegd worden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

9.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt op gezegd door opdrachtgever, heeft MEE recht op compensatie ter grootte van het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen waarbij MEE is tekortgeschoten in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de overeenkomst. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10
Ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

10.1 Beide partijen zijn bevoegd deze overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien;
• De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
• De wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
• De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd dan wel beëindigd;
• De onderneming van de wederpartij overgaat naar een nieuwe onderneming en/of van identiteit verandert;
•Executoriaal (derden-)beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
• De andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan 10 dagen.

10.2 Indien MEE tot opschorting, ontbinding of beëindiging overgaat, is MEE op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of de ontbinding op welke manier dan ook ontstaan.

10.3 Indien de overeenkomst opgeschort, ontbonden of beëindigd wordt zijn de vorderingen van MEE op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Ontbinding of opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploit.

10.5 Indien de ontbinding te wijten is aan een tekortkoming van de opdrachtgever, komen alle schade (directe en indirecte) en alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangen de betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die MEE voor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10.7 De ontbinding ontslaat partijen niet van hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voor zover deze verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven, zoals bijvoorbeeld verplichtingen
betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en overdracht van verplichtingen.


Artikel 11
Aansprakelijkheid

11.1 MEE is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

11.2 MEE is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst vanwege overmacht.

11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 is de aansprakelijkheid van MEE te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van MEE gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien MEE niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit MEE uitdrukkelijk uit.

11.3 De wederpartij vrijwaart MEE voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of de implementatie van adviezen van MEE, alsmede voor de kosten die MEE in verband daarmee maakt.


Artikel 12
Prijzen, meerwerk en minder werk

12.1 MEE zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in de Overeenkomst genoemde prijzen in Euro’s.

12.2 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, is meerwerk en wordt uitgevoerd tegen de in de Offerte genoemde prijzen in Euro’s.

12.3 Meerwerk zal door MEE slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Opdrachtgever.

12.4 Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is = overeengekomen.


Artikel 13
Betaling en voorwaarden

13.1. Facturering geschiedt:
• Bij bedragen tot € 5000,- bij aanvaarding van de Offerte.
• Bij bedragen vanaf € 5000,- kan op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever in twee termijnen gefactureerd worden:
• 50% bij aanvaarding van de Offerte
• 50% na afronding van de werkzaamheden.

13.2 Bij annulering van de activiteit binnen 6 weken voor aanvang is 25% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen minder dan 2 weken voor aanvang is 100% van de prijs verschuldigd.

13.3 MEE West-Brabant hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.


Artikel 14
Duur overeenkomst

14.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat de werkzaamheden zijn verricht.

14.2 De verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst voor zover deze expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven, zoals bijvoorbeeld verplichtingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en overdracht van verplichtingen.


Artikel 15
Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De partijen verplichten zich om alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen, eerst met elkaar te overleggen om tot een oplossing van het geschil te komen.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.