Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van MEE West-Brabant.

De cliëntenraad van MEE West-Brabant behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/burgers, die gebruik maken van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). In onze Raad kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken, die voor uw doelgroep belangrijk zijn.

Wat doet de cliëntenraad?

  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over het beleid en verbeterpunten aan de directie van MEE; met andere woorden, we zijn de stem namens cliënten en brengt daarbij het perspectief van cliënten als groep naar voren;
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Volgt de ontwikkelingen binnen MEE kritisch;
  • Informeert de cliënten (achterban) over de onderwerpen die in de raad aan bod komen;
  • Denkt en adviseert vanuit de cliënt als groep en niet vanuit het individu. De cliëntenraad behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiervoor kent MEE West-Brabant een procedure voor afhandeling van ongenoegens/klachten. De cliëntenraad let wel op trends in het klachtenoverzicht.

De Raad vergadert zo’n 10 keer per jaar en overlegt met het bestuur, de Ondernemingsraad, heeft zitting in werkgroepen binnen MEE, organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor cliënten en is regelmatig aanwezig bij MEE-activiteiten. De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren.

Hoe geef ik mijn mening?
De cliëntenraad nodigt cliënten van MEE van harte uit om vragen, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. U kunt de raad bereiken door een mail te sturen naar: clientenraad@meewestbrabant.nl of door te schrijven naar:

MEE West-Brabant
T.a.v. cliëntenraad
Antwoordnummer 10527 (gratis)
4800 DE BREDA

De huidige leden van de cliëntenraad zijn:

Carmen de Werd          | voorzitter
Leo van Oudheusden   | secretaris
Michel van den Berghe
Christiane Romijn
Richard van de Pol
Eric Sperber