Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van MEE West-Brabant.

De cliëntenraad van MEE West-Brabant zorgt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/burgers, die gebruik maken van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz).

De Wmo en Wlz gaat eigenlijk over dat de gemeenten willen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. En als u daar ondersteuning bij nodig hebt, MEE u daarbij kan helpen. En op een bepaalde manier ook de cliëntenraad.

De Cliëntenraad van MEE bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren.

Wat doet de cliëntenraad van MEE West-Brabant?

  • Wil de stem zijn van cliënten bij alle ontwikkelingen die binnen MEE West-Brabant plaatsvinden. In de Cliëntenraad kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken, die voor uw doelgroep belangrijk zijn;
  • Heeft advies- en instemmingsrecht over het beleid van MEE West-Brabant met betrekking tot de gevolgen van de cliënten en hun naasten;
  • Geeft gevraagd of ongevraagd advies over het beleid van MEE West-Brabant en stelt waar nodig verbeterpunten voor;
  • Volgt met een positief-kritische houding de ontwikkelingen binnen MEE;
  • Informeert de cliënten (de achterban) over de onderwerpen die in de raad aan bod komen;
  • Denkt en adviseert vanuit de cliënt als groep en niet vanuit het individu. De cliëntenraad behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiervoor kent MEE West-Brabant een procedure voor afhandeling van ongenoegens/klachten. De cliëntenraad let wel op trends in het klachtenoverzicht;
  • Vergadert onderling zo’n 10 keer per jaar. Heeft overleg met het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
  • Organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor cliënten en is soms aanwezig bij MEE-activiteiten.

Hoe geef ik mijn mening?
De cliëntenraad nodigt cliënten van MEE van harte uit om vragen, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. U kunt de raad bereiken door een mail te sturen naar: clientenraad@meewestbrabant.nl of door te schrijven naar:

MEE West-Brabant
T.a.v. cliëntenraad
Antwoordnummer 10527 (gratis)
4800 DE BREDA

De huidige leden van de cliëntenraad zijn:

Carmen de Werd                    – Voorzitter
Christiane Romijn                  – Vice-voorzitter
Eric Sperber                           – Secretaris
Michel van den Berghe          – Lid
Richard van de Pol                 – Lid

Het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad leest u hier.