Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van MEE West-Brabant.

De cliëntenraad van MEE West-Brabant zorgt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/burgers, die gebruik maken van zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz).

De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke beperking of lichamelijke beperking.

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren.

Wat doet de cliëntenraad van MEE West-Brabant?

  • Wil de stem zijn van cliënten bij alle ontwikkelingen die binnen MEE West-Brabant plaatsvinden. In de Cliëntenraad kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken, die voor uw doelgroep belangrijk zijn;
  • Heeft advies- en instemmingsrecht over het beleid van MEE West-Brabant met betrekking tot de gevolgen van de cliënten en hun naasten;
  • Geeft gevraagd of ongevraagd advies over het beleid van MEE West-Brabant en stelt waar nodig verbeterpunten voor;
  • Volgt met een positief-kritische houding de ontwikkelingen binnen MEE;
  • Informeert de cliënten (de achterban) over de onderwerpen die in de raad aan bod komen;
  • Denkt en adviseert vanuit de cliënt als groep en niet vanuit het individu. De cliëntenraad behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiervoor kent MEE West-Brabant een procedure voor afhandeling van ongenoegens/klachten. De cliëntenraad let wel op trends in het klachtenoverzicht;
  • Vergadert onderling zo’n 10 keer per jaar. Heeft overleg met het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
  • Organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor cliënten en is soms aanwezig bij MEE-activiteiten.

Hoe geef ik mijn mening?
De cliëntenraad nodigt cliënten van MEE van harte uit om vragen, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. U kunt de raad bereiken door een mail te sturen naar: clientenraad@meewestbrabant.nl of door te schrijven naar:

MEE West-Brabant
T.a.v. cliëntenraad
Antwoordnummer 10527 (gratis)
4800 DE BREDA

De huidige leden van de cliëntenraad zijn:

Carmen de Werd                    – Voorzitter
Christiane Romijn                  – Vice-voorzitter
Michel van den Berghe          – Lid en waarnemend secretaris
Richard van de Pol                 – Lid

Het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad leest u hier.

We zijn op zoek naar enthousiaste leden!
Kijk voor de vacature op
https://meewestbrabant.nl/over-mee/werken-bij-mee/vacatures/