Kwaliteit & keurmerken

MEE West-Brabant heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We streven naar een continue verbetering van onze dienstverlening. We beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem en een belangrijk hulpmiddel daarbij is de plan-do-check-act cyclus. Lees meer over ons kwaliteitsbeleid en de bijbehorende keurmerken.

Cliënttevredenheid

In 2022 heeft MEE West-Brabant een cliënttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. Dit doen wij iedere twee jaar. Zo weten we hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Wat doen we goed en wat kunnen we eventueel verbeteren. Zo kunnen we onze dienstverlening (nog) beter aan laten sluiten op de behoeften van cliënten.

Kwaliteitsmanagementsysteem

MEE West-Brabant beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem. De verantwoordelijkheid hiervoor is belegd bij een kwaliteitswerkgroep, bestaande uit onder andere managers, cliëntondersteuners en medewerkers die werkzaam zijn als AVG-functionaris. De cliëntondersteuners zijn actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid in de praktijk. Het onderwerp Kwaliteit wordt elk kwartaal geagendeerd op de agenda van het managementteam. Jaarlijks voeren we interne audits uit en is er een managementreview. Op basis van die resultaten maken we verbeterplannen.

ISO 9001-certificaat

Bij MEE West-Brabant beschikken we over het ISO 9001-certificaat. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met de certificering tonen we aan dat we betrouwbaar zijn, we onze interne processen op orde hebben en we systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering.

Governancecode

MEE West-Brabant volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor goed toezicht, goed bestuur, de verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

MEE West-Brabant staat op Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen onafhankelijk meet en zichtbaar maakt. Het doel is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede manier aan werk te helpen. MEE West-Brabant heeft substantieel meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst dan andere organisaties, in allerlei functies en op verschillende niveaus.

Keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’

MEE West-Brabant beschikt over het keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Met dit keurmerk tonen we aan dat we de werkwijze van de Meldcode op de juiste manier hebben geïmplementeerd én geborgd. Dit betekent dat onze medewerkers de nodige stappen ondernemen wanneer ze vermoeden dat één van onze cliënten te maken heeft met mishandeling, pesten of een onveilige (thuis)situatie. Het keurmerk van MEE West-Brabant is geldig tot 10 oktober 2024. We zijn geregistreerd onder het kenmerk K2986.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.