We zijn op zoek naar

 

Een lid en een ‘aankomend’ lid voor Raad van Toezicht van Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) in Breda.

Organisatie

 

De Stichting NMO vormt een platform en netwerk voor (zorg & welzijn) organisaties binnen het sociaal domein in West Brabant. NMO bundelt de kennis, vaardigheden en ervaring en maakt mogelijk dat aangesloten organisaties op bestuurlijk en strategisch vlak én in bedrijfsvoering goed functioneren. NMO als platform en netwerk maakt unieke en op maat gesneden samenwerking tussen zorg professionals, vrijwilligers en organisaties uit verschillende disciplines in zorg en welzijn mogelijk. Daardoor kunnen vragen en problemen van kwetsbare cliënten in een complexe samenleving beter worden beantwoord. Vanuit die gedachte heeft NMO een  ambitieuze strategie ontwikkeld gericht op synthese, ontwikkeling en groei van de NMO familie, in omvang én kwaliteit. NMO ontwikkelt innovatieve programma’s met een multidisciplinaire aanpak voor cliënten met complexe zorg gerelateerde en maatschappelijke  vraagstellingen. NMO zoekt daarbij voortdurend naar nieuwe strategische samenwerking met andere organisaties in de regio.

 

In NMO werken nu samen:

MEE West-Brabant: biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking,  autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Cliënt ondersteuners ondersteunen en adviseren over werken, wonen, gezin & relaties of geldzaken. MEE helpt bij het vinden en behouden van een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding. MEE biedt ook ondersteuning aan het netwerk rondom de cliënt. MEE biedt daarnaast onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) op alle leeftijden.

 

SPR!NG jeugdhulp: werkt vanuit het belang van het kind en volgens het principe “licht waar kan, zwaar waar nodig.” Ouders, opvoeders en kinderen kunnen via de lokale toegang bij SPR!NG Jeugdhulp terecht voor hulp, ambulante ondersteuning in de thuissituatie en preventieve jeugdbescherming.

 

SPR!NG jeugdprofessionals: levert jeugdprofessionals aan gemeenten en is actief in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. De  aansturing van de jeugdprofessionals en de verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de gemeenten; het werkgeverschap en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en professionalisering van de jeugdprofessionals ligt bij SPRING. De jeugdprofessionals van SPR!NG werken in een keten met consultatiebureaus,  jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant, huisartsen en Veilig Thuis. Sinds 2018 is SPRING Jeugdhulp operationeel.

 

Bestuur

De Stichting NMO vormt het bestuur van de stichting MEE West-Brabant en van de stichtingen SPR!NG Jeugdprofessionals en SPR!NG Jeugdhulp. Robert van der Krogt is als bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, strategie, beleid en realisatie van de strategische doelstellingen van MEE West-Brabant en SPR!NG en het positioneren van NMO als samenwerkingsplatform en strategisch netwerk. De dagelijkse operationele leiding van MEE en SPR!NG is opgedragen aan het management van SPR!NG en MEE.

NMO heeft een jaaromzet van 25 mln euro. Zowel MEE als SPR!NG scoren hoog op cliënttevredenheid. NMO is een goede werkgever. In 2022 werkten 390 medewerkers met veel plezier voor een van de delen van NMO. De in- en uitstroom cijfers en de vlotte vacaturevervulling in 2022 ondersteunen dat beeld.

 

Functie

 

NMO heeft een vitale Raad van Toezicht (RvT) die toeziet op sturing, beheersing en verantwoording van het NMO netwerk. De RvT kijkt vanuit  breed maatschappelijk perspectief naar NMO. De werkwijze van de RvT wordt door waarden gedreven en is op respect en vertrouwen gebaseerd. De RvT heeft 5 leden en is complementair samengesteld. De toezichthouders hebben een professionele (bestuurlijke en management) achtergrond in ouderenzorg, jeugdzorg, onderwijs, sociaal maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen. Zij zijn betrokken bij NMO en bij de partnerorganisaties en als toezichthouder zichtbaar. De RvT en de bestuurder waarderen elkaar als strategisch partner. Niet omdat het moet maar wel omdat het kan en wederzijds op prijs wordt gesteld. De expertise van de toezichthouders is van grote toegevoegde waarde bij het uitvoeren van de organisatie strategie. De RvT neemt als zodanig ook deel aan (externe) stakeholdersbijeenkomsten.

De RvT heeft een toezichtvisie, een toezichtkader en een toetsingskader. Daarnaast is er een scholingsbeleid en  inwerkprogramma.

De RvT heeft een werkgeverscommissie en is voornemens in 2024 te starten met een auditcommissie. Rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De RvT vergadert minimaal  zes keer per jaar, daarnaast vinden enkele thema-overleggen en een jaarlijkse meeloopdag plaats. Het belang van cliënten bij kwaliteit en veiligheid van de zorg en de belangen van medewerkers zijn  belangrijke punten van aandacht. De RvT houdt voeling met de ondernemingsraden, cliëntenraad en management.

De relaties die de RvT onderhoudt  met haar stakeholders zijn transparant, rolvast en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het gesprek tussen toezicht en bestuur is gericht op het bereiken van overeenstemming, echter niet ten koste van alles. Tegenspraak, feedback en afwijkende standpunten zijn juist welkom en versterken de kwaliteit van het toezicht.

In zijn samenstelling houdt de RvT naast persoonlijk profiel, onder meer rekening met complementariteit in rollen, expertise en toezichtstijl van de toezichthouders. De RvT heeft zichzelf in een recente teamreflectie via de ACT methode geanalyseerd. De cirkel van teamkracht gaat in op de kwaliteiten van visie, strategie, proces, analyse, zakelijkheid en sociaal. Alle competenties om deze cirkel effectief te doorlopen zijn nu aanwezig in de raad. De RvT wil haar teamkracht met de komst van nieuwe toezichthouders verder versterken.

Wie wij zoeken

 

In verband met het aflopen van zittingstermijnen van twee leden zoekt de RvT:

 • Eén (ervaren) toezichthouder als lid van de RvT per 1 januari 2024; profiel bedrijfsvoering en financiën en met operationele binding en affiniteit met het sociaal maatschappelijk werkveld bij voorkeur in de regio.
 • Een (aankomend)  toezichthouder (ervaring in toezicht houden is een pré maar geen eis) die per 1 januari 2024 aan de RvT wordt toegevoegd en na een inwerkperiode per 1 januari 2025 daadwerkelijk zal toetreden. Een toezichthouder met een innovatieve en frisse kijk op de ontwikkeling en uitbouw van NMO als zorgnetwerk en met een ondernemend geest.
 • Voor één van beide nieuwe toezichthouders is het (bindend) voordrachtrecht volgens de  WMCZ van toepassing.  Afgesproken is dat een vertegenwoordiging van de cliëntenraad participeert in het werving- en selectieproces.
 • Eén van beiden is in het bezit van een relevant regionaal netwerk.

 

Meerwaarde als toezichthouder voor NMO heb je als je:

 • aantoonbaar maatschappelijk betrokken bent;
 • affiniteit met de ondersteuning van kwetsbare mensen hebt;
 • hoofdlijnen van strategie en beleid kunt overzien en op toegevoegde waarde voor NMO weet te schatten;
 • samen werken in netwerken en ketens bekend is voor jou;
 • een goede persoonlijke match met je teamgenoten in de RvT en met de bestuurder hebt;
 • teamspeler bent;
 • de principes van goed en praktisch toezicht kent en onderschrijft.

 

Meerwaarde voor het team heb je als je:

 • weet hoe je concepten, strategie en innovatieve programma’s omzet in concrete initiatieven;
 • kennis hebt van zorgvuldige bedrijfsvoering, met  bijzondere aandacht voor IT, financiën en arbeidsmarkt;
 • een gedragen resultaat na een zorgvuldig proces belangrijk voor je is;
 • het cliëntperspectief kent;
 • het bestuurlijk perspectief kent;
 • een lokaal/regionaal netwerk hebt.

 

Persoonlijke eigenschappen voor een toezichthouder die onderscheidend zijn, namelijk dat je:

 • luistert, beschouwend en overstijgend analyseert en oordeelsvrij blijft;
 • enerzijds veel ruimte geeft, anderzijds steeds resultaat gericht blijft en daarbij als toezichthouder rolvast te werk gaat;
 • je betrokkenheid en distantie in balans weet te houden;
 • in je stijl van optreden verbinding én zakelijkheid weet te combineren;
 • steeds op je persoonlijk functioneren als toezichthouder reflecteert;
 • graag feedback ontvangt en zorgvuldige feedback geeft.

 

Wij zoeken een lid voor de RvT met kennis en expertise van financiën, bedrijfsvoering en IT in een context van ontwikkeling en groei. Kandidaten die (nog) actief zijn als bestuurder/directeur financiën/bedrijfsvoering van een (maatschappelijke) organisatie en ervaring hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van een bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering in groeiende organisaties in een dynamisch werkveld, worden van harte uitgenodigd om te reageren. Belangrijk is dat de kandidaat zich goed kan verplaatsen in (de belangen van) cliënten, hun familie en naasten.

 

Daarnaast zoeken wij een (aankomend) lid voor de RvT met kennis en expertise van kennisvelden die voor de ontwikkeling van NMO van belang zouden kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld PR en communicatie, marketing & sales zijn, maar onderscheidend is ook het bezit van een persoonlijk regionaal netwerk, bij overheid of in zorg- en welzijn en/of maatschappelijk werk. Ervaring als toezichthouder is niet direct nodig, als je al een leergang toezicht hebt afgerond is dat een pré. Veel belangrijker vindt de raad een inspirerende visie op de mogelijke ontwikkeling van NMO. Belangrijk is dat de kandidaat zich goed kan verplaatsen in (de belangen van) cliënten, hun familie en naasten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 

Het lidmaatschap van een volwassen en vitale RvT, met de mogelijkheid om in het belang van een diverse groep cliënten en betrokken professionals bij te dragen aan de strategische en operationele synthese en groei van NMO in West-Brabant. De jaarlijkse bezoldiging voor het lidmaatschap van de RvT bedraagt € 6.413,-. Voor de aankomend toezichthouder geldt dat er geen RvT bezoldiging wordt gegeven in het eerste jaar, behoudens de te maken onkosten. Er is wel een opleidingsbudget beschikbaar. Benoeming tot lid van de RvT vindt plaats per 1 januari 2025 tenzij na overleg door de RvT anders wordt besloten.

Reactie & informatie

 

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze posities te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat kandidaten  worden uitgenodigd voor een persoonlijk VOOR selectie gesprek maken wij graag eerst online kennis. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in één van deze posities, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij de vacature op de website van VOOR. Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924

 

De termijn om op deze posities te reageren sluit 26 november 2023. De live gesprekken in de VOOR selectie vindt plaats in Den Haag op 27 en 28 november 2023. De selectie gesprekken met een selectiecommissie (leden RvT en bestuurder) en adviescommissie (cliëntenraad en ondernemingsraad) vinden plaats op 13 december 2023. Nadat de selectiecommissie haar voorkeur voor een kandidaat heeft bepaald, worden de opgegeven referenties ingewonnen en voeren RvT leden die niet bij selectie betrokken zijn een kennismakingsgesprek met de voorkeur kandidaten op 15 december 2023. Daarna zal de selectiecommissie haar keuze definitief maken en volgt de  benoeming van de kandidaten.